Анонс

Бағдарламалық-нысаналы және гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар мен бағдарламалардың орындалуы жөніндегі есептер мен гранттық қаржыландыру бойынша іске асырылуы туралы қысқаша мәліметтерді қабылдау туралы хабарландыру  
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті

қорытынды есептер бойынша:

 • 2021-2023 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар бойынша орындалу мерзімі 36 ай (2021- 2023 жылдарға арналған ГҚ конкурсы);
 • 2021-2023 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар бойынша (2021-2023 жылдарға арналған ЖҒК 2);
 • 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберіндегі бағдарламалар бойынша (2021-2023 жылдарға арналған конкурстан тыс БНҚ);
 • 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберіндегі бағдарламалар бойынша (2021-2023 жылдарға арналған БНҚ конкурсы);
 • 2022-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберіндегі бағдарламалар бойынша (2022-2023 жылдарға арналған БНҚ конкурсы). 
аралық есептер бойынша:

 • 2023-2024 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберіндегі бағдарламалар бойынша (2023-2024 жылдарға арналған БНҚ конкурсы);
 • іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың тізбесіне енгізілген мемлекеттік ғылыми ұйымдар мен мемлекет жүз пайыз қатысатын ғылыми ұйымдардың жыл сайынғы есептері (2023-2025 жылдарға арналған ФҒЗ).
қысқаша мәліметтер:

 • 2022-2024 жылдарға арналған «Жас ғалым» жобасы бойынша гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар бойынша (2022-2024 жылдарға арналған «Жас ғалым»);
 • 2022-2024 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар бойынша (2022-2024 жылдарға арналған ЖҒК );
 • 2022-2024 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар бойынша (2022- 2024 жылдарға арналған ГҚ конкурсы);
 • 2023-2025 жылдарға арналған «Жас ғалым» жобасы бойынша гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар бойынша (2023-2025 жылдарға арналған «Жас ғалым»);
 • 2023-2025 жылдарға арналған жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар бойынша (2023-2025 жылдарға арналған ЖҒК );
 • 2023-2025 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру шеңберіндегі жобалар бойынша (2023- 2025 жылдарға арналған ГҚ конкурсы) есептер мен қысқаша мәліметтерді қабылдайтыны туралы хабарлайды.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды мемлекеттік есепке алу қағидаларын және олардың орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 149 бұйрығының қағидасына сәйкес, есептер мен қысқаша мәліметтерді қабылдау жобалар мен бағдарламалардың ғылыми жетекшілерінің және ұйым басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландыру арқылы автоматтандырылған ақпараттық жүйеде  (http://is.ncste.kz) электрондық форматта жүзеге асырылады.

ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы № 575 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет пен ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін коммерцияландыруды гранттық қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысының (бұдан әрі – Қағидалар) 39-тармағына сәйкес, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде орындаушылар уәкілетті органға ағымдағы есепті жылдың 1 қарашасынан кешіктірмей ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық және қорытынды есептерді ұсынады.

Қағидалардың 66-тармағына сәйкес, гранттық қаржыландыру шеңберінде орындаушылар уәкілетті органға ағымдағы есепті жылдың 1 қарашасынан кешіктірмей (жоба аяқталғаннан кейін) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы қорытынды есептерді ұсынады.

Іске асырылуы келесі күнтізбелік жылға ауысатын гранттық қаржыландыру шеңберіндегі шарттар бойынша грант алушылар ағымдағы есепті жылдың 15 қарашасынан кешіктірмей сараптама орталығының ақпараттық жүйесі арқылы күнтізбелік жоспарға сәйкес жобаны іске асыру туралы қысқаша мәліметтерді сараптама орталығына ұсынады.

Сонымен қатар, шартқа сәйкес жұмыстарды көрсетілген мерзімде орындамаған жағдайда, Орындаушы әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін жобаның жалпы сомасының 0,03% мөлшерінде бюджет кірісіне тұрақсыздық айыбын төлейтініне назар аударуды сұраймыз.

Орындаушылар аралық және қорытынды есептерді келесі талаптарға сәйкес дайындауы қажет:

Есептер МЕМСТ (ГОСТ) 7.32-2017 талаптарына сәйкес рәсімделуі тиіс (қосымша тіркелген) (Іліспе хат талап етілмейді);
Есептерді тапсыру тілі: мемлекеттік немесе орыс тілі, сондай-ақ ағылшын тілі (міндетті);
Есеп бойынша беттер саны шектелмейді;
Келісім-шарттарға сәйкес күнтізбелік жоспарлардың көшірмелері (ағылшын тіліндегі есепте күнтізбелік жоспарлардың көшірмелері мен WORD форматындағы ағылшын тіліндегі аудармасы қоса беріледі);
Ағылшын тіліндегі есепте пайдаланылған дереккөздердің тізімі және жарияланған жұмыстардың тізімі ағылшын тіліне аударылып, жақшада жарияланымның түпнұсқа нұсқасының тілі көрсетілуі тиіс;
Мақалалар жарияланған халықаралық журналдар үшін Web of Science базасында квартиль және/немесе Scopus базасы бойынша процентиль жарияланған жылы үшін немесе есеп берілген сәттегі соңғысы көрсетілуі тиіс; 

Қорытынды есеп жобаны орындаудың барлық жылдарындағы зерттеулердің аса маңызды нәтижелерін қамтуы тиіс. 

Сұрақтар бойынша «ҰМҒТСО» АҚ Ақпараттық ресурстарды қалыптастыру департаментіне хабарласуға болады: тел. +7 (727) 378-05-32, +7 (727) 378-05-45, +7 (727) 378-05-43, +7 (727) 378-05-20, +7 (727) 378-05-19. 

Қосымша